வியாழன், 24 செப்டம்பர், 2015

ஜாதகத்தில் சனி ஐந்தில் (5ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் சனி லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

1 கருத்து: