ஞாயிறு, 21 ஆகஸ்ட், 2016

Basic Qualifications of Entrepreneur & Entrepreneurship - தொழில்முனைவாளர் மற்றும் தொழில் முனைவு திறத்தின் அடிப்படை…

Basic Qualifications of Entrepreneur & Entrepreneurship - தொழில்முனைவாளர் மற்றும் தொழில் முனைவு திறத்தின் அடிப்படை

Now Indian prime minister is motivating major entrepreneurship projects of the country like Startup and Make in India. The intent of all these programs is develop and create new entrepreneurs and manufacturers because mass of fresh young Indian population wants lakhs of new job opportunities.

Already India was little more developed on service sectors like software, medicine and medical services but known or unknown we create more engineers so that we must develop new manufacturing industries, infra sector fields and also establish worldwide technologies. If any one country developed to multi field industries and sectors that as one country's real economic strength, so that reason we want to create more entrepreneurs and manufacturers for depend of new fields.

Someone may think "you are just an astrologer, and you talk more that depends of fate" so I am confusing what exactly trying to say.  "Yes, I depend of fate maths but few one understand concept of fate."  Now I would not explain to the concept of fate because it will take time. So what I am trying to say the qualified youths start up and step up to get new entrepreneur.

How we are identified to qualified youths through one's horoscope. Rasi chart have 12 houses and 1st house and 4th house and 10th house and its territory planets told Self-Developing, Entrepreneurship, Education Skills and Manage Professional Commitments. 3rd house and 7th house and 11th house and its territory planets told Innovations, Courageous Professional Move, Partnership, Organization Skills and Expert of Earning.

Division one category - 1st house and 4th house and 10th house and its territory planets.
Division two category - 3rd house and 7th house and 11th house and its territory planets.

Common measures told when one rasi chart 1st house and 4th house and 10th house and its territory planets is in the own territory house and its exaltation house, and when one rasi chart 3rd house and 7th house and 11th house and its territory planets is in the own territory house and its exaltation house. Above these two division categories planets minimum two or three planets are in the own territory house and its exaltation house to the rasi chart and navamsa or dasamsa chart it is the basic qualification to start business or manufacturer unit. 

Above two division categories planets minimum two or three planets are in the same house, opposite house, own star foot, neechapangam it is also one of the qualification.

Division one Planets Mars, Jupiter, Moon.
Division two Planets Mercury, Venus, Saturn.

Common measures told when these above two division planets minimum three planets are in the own territory house and its exaltation house to the rasi chart and navamsa or dasamsa chart and it is the basic qualification to start business or manufacturer unit. 

Basically when one person has of these qualifications his rasi chart and navamsa or dasamsa chart that person capable to start new business or manufacturer unit. 

எனக்கு வெகுநாட்களாக நமது நாட்டிற்கு புதிய நடிகர்களோ, விளையாட்டு வீரர்களோ ஏன் ஜோதிடர்கள் கூட அத்தியாவசிய விஷய தேவையில்லை இந்த நாட்டிற்கு முதல் முக்கியத் தேவை நல்ல தொழில்முனைவாளர்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள் என்ற எண்ணம் இருந்தது இதில் தொழில் முனைவு திறத்தித்திற்க்காக இந்த ஜோதிட பதிவை ஆங்கிலத்தில் எழுத ஆரம்பித்தேன் அது சரியாக சென்றதால் இதை தமிழ் படுத்தாமல் அப்படியே ஆங்கிலத்திலேயே தந்துவிட்டேன்

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக